Het (échte) Hunebedhuis

achtergrondinformatie,
relevante artikelen en correspondentie online

Veronica Veen


Welkom op de website van
het Hunebedhuis

Laatste nieuws:

klik hier voor het laatste nieuws

Actuele berichten over het echte en het valse hunebedhuis:

•   Gemeenteraadslid stelt pittige vragen
•   Bezwaarschrift van Stichting Eanna
•   Brief en formeel bezwaar aan College Borger - Odoorn
•   Eerste berichten in de pers verschenen

klik op bovenstaande link!
Bij wijze van inleiding:


Deze website wil een beeld geven van de verwikkelingen rond de reconstructie in Drenthe van het échte hunebedhuis, een initiatief van dra. Veronica Veen, kunsthistorica en cultureel antropologe. Een grote vriendenkring heeft dit project steeds ondersteund, in woord, daad, en ook financieel.


De gemeente Borger-Odoorn heeft subsidie verleend aan een aantal proefprojecten: reconstructie/bouw van een graanspieker uit de Trechterbekercultuur; studiereizen; verslaggeving in de vorm van een tentoonstelling; lezingen; presentatie van het project; en uitvoering in kamerbezetting van een deel van het muziektheater Eanna.


Deze projecten (niet voor niets proefprojecten) waren bedoeld als proeve van kunnen voor het uiteindelijk plan: de reconstructie van een woonhuis uit de hunebedtijd in een natuurlijke setting, als centrum van historische inleving, onderzoek, educatie en hoogwaardig toerisme.


Na succesvolle afronding van deze proefprojecten, met veel publiciteit en enthousiaste publiekreacties, en ondanks toezeggingen die er zijn gedaan, is het Hunebedcentrum van plan deze zomer op eigen houtje een hunebedhuis naast hun moderne gebouw, dus zonder enige natuurlijke context, te gaan bouwen. Inmiddels is ook de graanspieker zo goed als geconfisceerd.


Het Hunebedcentrum dreigt er op deze manier met het initiatief en plan van Veronica Veen, en de Vriendenkring, vandoor te gaan. Dit bovendien op een ondoordachte en onuitvoerbare manier. Alleen al door hun omgang met de graanspieker valt voor het te bouwen woonhuis het ergste te vrezen.


Om ieder een eigen oordeel in deze toch wel onverkwikkelijke en zeker onrechtvaardige affaire te gunnen, zijn op deze website, ook in het kader van openbaarheid van bestuur, ruime achtergrondinformatie, relevante artikelen uit de media en de complete correspondentie tussen diverse partijen te vinden.

de graanspieker nog op de oude plek, net na voltooiing


Brief aan de Vriendenkring van het Hunebedhuisje

door Veronica VeenBeste Vriendinnen en Vrienden van het Hunebedhuisje,


Het is nu ruim 3 jaar geleden dat we een vliegende start maakten met het plan om een woonhuis uit de Trechterbekercultuur te reconstrueren, om daar een centrum van educatie en experimentele archeologie van te maken.

In het begin liep alles op rolletjes en leverde ook grootse resultaten op, ten volle ondersteund door velen van jullie. Er kwam subsidie voor een proefproject in de vorm van onze (nog steeds bestaande) graanspieker, en er kwam een tentoonstelling waarin het woonhuis in een brede historische context van de Nieuwe Steentijd werd behandeld. Ook werd hierin ons onderzoek gepresenteerd.

Na afloop werd deze tentoonstelling voor ruim anderhalf jaar overgenomen door het Museum Flehite in Amersfoort, waar de bekende archeoloog Gerard IJzereef de scepter zwaaide, bekend als oprichter van ons aller Archeon. De tentoonstelling werd zelfs in een 'decorbouw'- trechterbekerhuis op de zolder ingericht; en ook hier was het publiek enthousiast. Er kwam zelfs een boekje bij, wat nog steeds bij ondergetekende te bestellen is.

Maar achter de schermen rommelde het. Zodra de spieker en de tentoonstelling in Drenthe klaar waren, begon het Hunebedcentrum (toen nog NHI) langzaam afstand van mij te nemen. Pas later realiseerde ik mij dat zij mij kwijt wilden om de plannen van het Hunebedhuis (en de al bestaande spieker) gewoon over te nemen.

Er kwamen rare verbodsbepalingen (zo mocht ik geen contact meer opnemen en geen activiteiten bij de spieker meer organiseren) en ontving ik ontmoedigingsbrieven in een onhutsend onbeschofte stijl. De spieker werd zonder mijn medeweten, laat staan toestemming, verplaatst naar de parkeerplaats en diende al gauw als klimrek en fietsenstalling, zoals ik dat zelf afgelopen zomer op heterdaad kon constateren (zie de fotoserie onder deze brief).

Eind vorig jaar kwam de aap definitief uit de mouw: het Hunebedcentrum maakte zijn plan bekend om ons woonhuis in samenwerking met Staatsbos-beheer te gaan bouwen. Terwijl ik n.b. met de laatste steeds contact had gehouden over een mogelijke plek, evenals met trouwens de gemeente Borger-Odoorn, die indertijd ruimhartig de subsidie voor de proefprojecten (sic!) had verleend en die steeds was blijven meedenken over een mooie locatie in natuurlijke bosomgeving.

Vanzelfsprekend ben ik onmiddelijk in verzet gegaan en heb de zaak aan B en W en aan de gemeenteraad voorgelegd. Ook de buurtbewoners zullen waarschijnlijk wel weer in het geweer komen tegen weer een nieuwe optrek in hun blikveld. Erger voor ons is dat het prehistorische huis pal tegen de ultra-moderne nieuwbouw komt te staan, met uiteraard geen spoor van natuurlijke context op deze manier. Kleinschalige activiteiten die voor het neolithicum zo typerend zijn en zoals wij die voor ogen hadden zullen in deze setting uitgesloten zijn.

Door dit arme huisje zouden zo'n 80.000 bezoekers of meer per jaar gedreven moeten worden, wat o.a. betekent dat je het nauwelijks kunt inrichten met aardewerk, gereedschap enz.; laat staan dat je er behoorlijke en verantwoorde educatie zal kunnen ontwikkelen. Dat het plan klakkeloos overgenomen is, blijkt alleen al uit deze ondoordachtheden.
Daarom lijkt het mij de hoogste tijd om onze sluimerende vriendenkring weer wakker te porren, want de komende maanden zal het erom gaan.

Komt er een Trechterbekerhuis voor kleinschalig kwaliteitstoerisme en verfijnde educatie op een natuurlijke plek waar de inleving in prehistorische omstandigheden optimaal is, of willen we een stuk decor tegen een overambitieus bezoekerscentrum dat alleen maar in termen van massatoerisme denkt?

Om deze terechte strijd te voeren is veel steun nodig. Gelukkig zijn er al sympathiserende gemeenteraadsleden, die hun best doen, en diverse vrienden die ook nu weer gevraagd en ongevraagd hand- en spandiensten verrichten. Ook is er al druk gefilmd op de tentoonstelling in Amersfoort, de spiekerverplaatsing is met argusogen bekeken, spullen uit het hunebedcentrum -helaas slechts deels- gered, een website gebouwd en ook weer allerlei nieuwe contacten gelegd.

Maar het allerbelangrijkst wordt nu dat er een stichting komt, die het huisjes-project (en allerlei anderen plannen waar al de kiem van gelegd is) onder haar hoede neemt. Dan is er een rechtspersoon die eventueel procedures kan beginnen, klappen van de tegenpartij kan opvangen en subsidie-bronnen kan aanboren om een alternatief tegen de kaalslag te bieden.

Daarom wil ik jullie weer dringend ook om een financiële ondersteuning vragen (voor de meesten is de laatste termijn al weer enige tijd terug), want een stichting oprichten, met de hele papierwinkel en reiskosten vandien, kost veel geld, en de kosten van de hele procedure om de kwaadaardige overname af te wenden zijn voorlopig niet te overzien.

Bedragen zijn dus weer zeer welkom, voorlopig op mijn snel in te ziene projectrekening 734674 tnv V.Veen inz. Inanna, 2021 EK Haarlem. Voor degenen die in het hele (onverkwikkelijke, men zij gewaarschuwd) verhaal geïnteresseerd zijn: de correspondentie tussen het NHI en mij is te lezen op de website van vriendin, www.hunebedhuis.rozemarijnonline.net.

Bijgesloten vind je ook de folder van het boekje. Mocht je op welke manier dan ook mee willen werken / ondersteunen, ik hoor het graag.

Met heel hartelijke groeten en misschien ook tot op mijn e-mailadres: veronicaveen[at]gmail.com.
(Let op: bovenstaand e-mail-adres is beveiligd tegen spam. Nadat het mailt je is opgeklikt moet je de [at] handmatig veranderen in apestaartje)

Veronica Veen

mei 2006

WORD OOK VRIEND OF VRIENDIN VAN HET (echte) HUNEBEDHUIS!Kortom:


willen we dit:massatoerisme en afbraak
... of willen we dit?verfijnde educatie en inleving
willen we dit:toeristische verloedering
... of willen we dit?

     

aandacht en kleinschaligheidLidmaatschap vriend(inn)enkring
Hier volgt de tekst van een folder uit de euforische begintijd 2003:


Bijna is het zover. Het Trechterbeker-huisje krijgt vaste grond onder de voeten. Begonnen als de droom van Veronica Veen van Inanna komt nu de reconstructie van een echt huisje van de hunebedbouwers steeds dichterbij. Uiteraard gaat dit gebeuren op Drentse bodem vlakbij een hunebed en op een zo authentiek mogelijk stukje grond. Het huisje zal een centrum worden van educatieve, wetenschappelijke, spirituele en speelse activiteiten, ge•nspireerd door de Trechterbekercultuur (3400-2850vC).

Deze prehistorische samenleving, onze meest aansprekende godin-cultuur, zocht de harmonie tussen mens en natuur in een vreedzame, egalitaire manier van leven die op kleinschalige landbouw gebaseerd was. Hun maatschappijvorm waarin vrouwelijke waarden centraal stonden, kan voor de moderne, hektische en individualistische mens een bron van nieuwe inspiratie betekenen.

Als eerste aanzet is al najaar 2002 een graanspiekertje (een klein opslaghuisje voor koren) verrezen, dat voorlopig naast het Nationaal Hunebed-Informatiecentrum (NHI) in Borger zal staan, gecombineerd met een tentoonstelling over TRB-huizenbouw en met twee lezingen daarover. Dit alles op een feestelijke en muzikale wijze gepresenteerd. En de tentoonstelling reist nu rond.

Ook jij kunt je steentje bijdragen aan de creatie van deze bewustwordingsplek, waar de bezinning op de plaats van de mens in het grote geheel, het netwerk van leven, vrucht kan dragen. In oprichting is de Vriendenkring van het Hunebedhuisje, die zich als doel stelt mensen op dit ideaal te verenigen en de bouw van het huisje en haar natuurlijke setting met raad en daad bij te staan. Ook stelt de vriendenkring uit haar fonds gelden beschikbaar om delen van de bouw of de inrichting van huisje en veld, die niet gemakkelijk gesubsidieerd kunnen worden, alsnog te financieren.

Hoe wil jij het hunebedhuisje ondersteunen? Financieel? Word dan lid van deze Vriendenkring door vanaf €15,- p. j. over te maken. Of daadwerkelijke hulp en/of met producten in natura? Vermeld dat dan op je giro of neem contact op met Veronica Veen. En dan de voordelen. Voor je lidmaatschap ontvang je minstens twee keer per jaar een nieuwsbrief om je op de hoogte te houden van de voortgang van het project, alsook uitnodigingen voor lezingen, tentoonstelingen en andere relevante activiteiten.

Welkom in de kring!Lidmaatschap vanaf € 15 per jaar, over te maken op (voorlopige) projectrekening 734674 tnv. V. Veen inz. Inanna, 2021 EK Haarlem.

Info: 023 - 5274266

Voordelen op dit moment: korting op Hunebedboekje € 3.

Boekje   Een nieuw bestaan met het graan
een nieuw bestaan met het graan
leven, wonen en wereldbeeld in dehunebed-tijd

door Veronica Veen


Dit boekje is de neerslag van de eerste tentoonstelling, die in breder verband het leven, wonen, de voeding en het wereld-beeld presenteert van de meest aansprekende cultuur uit onze Nieuwe Steentijd, die van de hunebedden.

De her en der verspreide, vaak zeer recente onderzoeks-resultaten werden verzameld door kunsthistorica en cultureel antropologe Veronica Veen. Zij voegde hieraan nog het nodige toe en stelde vervolgens deze tentoonstelling samen; van concept, vorm en inhoud tot foto's, teksten en vele objecten. Zo ontstond een gevariëerd beeld, waarin symbolische aspec-ten en de beleving van het huis als intieme vrouwenwereld niet werden vergeten. Dit alles was eerder te zien in het Drentse Borger, maar Museum Flehite in Amersfoort verzorgde een nieuwe presentatie, waarbij de sfeer van een prehistorische woning werd opgeroepen.

Het boekje opent met een uitgebreide inleiding, waarin de geschiedenis van het onderzoek wordt verteld en het grote historische belang van de Neolithische Revolutie wordt uitgelegd met de belangrijke rol van het graan daarbinnen. Daarna wordt op de gevolgen van deze cultuuromslag in Nederland ingegaan met als hoogtepunt de Trechterbeker-cultuur met haar hunebedden en haar rijke symbolische systeem.

Dan volgt het tentoonstellingsgedeelte, opgebouwd uit drie delen, die organisch in elkaar overvloeien: geschenken van de aarde, de geborgenheid van het huis en het opslaan van graan, inclusief een verslag van de bouw van het prehistorische graanspiekertje in Borger. Naast de informatieve teksten zijn er ook de heel persoonlijke, lyrische ontboezemingen te lezen van de denkbeeldige graanpriesteres Eanna, als een soort commen. taren vanuit de cultuur zelf.

Het rijkgeïllustreerde boekje is te bestellen door € 10, plus 1,50 verzendkosten, over te maken op postbank 734674 tnv V Veen inz Inanna, 2021 EK Haarlem. Voor vriend(inn)en van het Hunebedhuis: € 7,- plus 1,50. Er wordt gestreefd naar de reconstructie van een echt hunebedhuis. Wordt dus ook lid voor vanaf € 15,- pj. * 023-52 74266.
Contact


veronicaveen[at]gmail.com


Let op: bovenstaand e-mailadres is beveiligd tegen spam!
Nadat het mailtje is opengeklikt, moet je handmatig de [at] veranderen in een apestaartje.Daarnaast is Veronica Veen telefonisch bereikbaar onder nummer: 023 527 42 66.